کسب عنوان برترین غرفه برای دانشگاه های استان در هفته ی دولت