بازدید استاندار محترم استان قم و هیئت همراه از غرفه‌ی مؤسسه‌ی آموزش عالی پویش در نمایشگاه هفته‌ی پژوهش و فناوری