شبی به یادماندنی در خوابگاه دانشجویی در بلندترین شب سال