مدیرکل امورپژوهشی و ارتباط با صنعت مؤسسه از برگزاری اولین دوره‌ی مسابقات ایده‌ی برتر پژوهشی در مؤسسه خبر داد.