برگزاری دوره‌ی آموزشی AVR در مؤسسه‌ی آموزش عالی پویش