ابلاغ برنامه‌های هفته‌ی پژوهش مؤسسه‌ی آموزش عالی پویش توسط معاونت محترم پژوهش و فناوری