مسابقه دوی همگانی ویژه دانشجویان پسر و مسابقه فریزبی ویژه دانشجویان دختر


به مناسبت نامگذاری یکی از روزهای هفته تربیت بدنی با عنوان "دانشجو و تربیت بدنی" هیئت ورزش های دانشگاهی استان قم در نظر دارد مسابقات دوی همگانی در بخش دانشجویان پسر و فریزبی در بخش دانشجویان دختر دانشگاه های استان قم را برگزار نماید. لذا دانشجویان عزیز می توانند جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

دوی همگانی (پسران)، زمان: سه شنبه 94/7/21 ساعت 11:30 صبح جلو درب سالن ورزشی شهید بروجردی دانشگاه قم

فریزبی (دختران)، زمان: سه شنبه 94/7/21 ساعت 11:30 صبح ساختمان واحد خواهران دانشگاه قم