ثبت نام انجمن های علمی


انجمن های علمی :

1- انجمن علمی برق

2- انجمن علمی کامپیوتر

3- انجمن علمی عمران

4- انجمن علمی صنایع

5-انجمن علمی مهندسی پزشکی

6-انجمن علمی معماری

جهت ثبت نام و عضویت در انجمن ها به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.