اطلاعیه مهم آموزش


اطلاعیه مهم

دانشجویانی که دروس درس خود را در ایام امتحانات غائب بوده اند ، طبق ضوابط آموزشی برای این دروس در کارنامه آموزشی ، نمره صفر لحاظ شده است.لذا دانشجویانی که طبق مقررات حذف مجاز یا حذف پزشکی نمایند ، مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 12/11/1401 به واحد آموزش تحویل نمایند.

به منظور درخواست حذف پزشکی لازم است ، نیاز به گواهی استراحت مطلق از پزشک مربوطه به تائید پزشک معتمد دانشگاه قم، جناب آقای پارسا برسد.