برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی


انتخابات انجمن های علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی پویش در گروه های مهندسی برق و مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر،مهندسی عمران و معماری، و مدیریت از روز دوشنبه مورخ 1401/09/28 لغایت 1401/10/01 در موسسه برگزار می گردد. رای گیری از دانشجویان توسط کارشناسان فرهنگی و دانشجویی با نظارت حراست محترم دانشگاه صورت می گیرد. لازم به ذکر است در صورت استقبال و درخواست دانشجویان زمان رای گیری تمدید خواهد شد.