اطلاعیه تسویه حساب خوابگاه


به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاهی می رساند با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم تحصیلی و ایام امتحانات نسبت به تسویه حساب خوابگاه هر چه زودتر اقدام نمایید.