قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر


قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر:

دانشجویانی که این ترم درس تحلیل و طراحی سیستم ها را اخذ نموده اند ، کلاس روز شنبه ، مورخ 1401/07/16 ، ساعت 12 تا 15 با استاد تلخابی در موسسه برگزارمی گردد.