اطلاعیه جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلیجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، موسسه ی آموزش عالی پویش در روز سه شنبه مورخه 1401/6/22 با حضور ریاست موسسه ، معاونین و اعضای محترم برگزار گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.