اطلاعیه مهم جهت شرکت در امتحانات


اطلاعیه مهم جهت شرکت در امتحانات، قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ۱۴۰۰ 🔴🔴

لطفا در اسرع وقت در سامانه گلستان، بخش اطلاعات دانشجو عکس بارگذاری شده خویش را تایید نمایید و در صورت عدم یکسان بودن به واحد آموزش داخلی ۱۲۲ اطلاع دهید.