طرح بیمه فراگیر خانوادۀ ایرانی (بیمۀ دانشجویان) سازمان تامین اجتماعی


قابل توجه کلیۀ دانشجویان

دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می توانند تحت پوشش بیمۀ تامین اجتماعی قرار بگیرند و از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند.

بروشور/ معرفی کامل + جزییات بیمه دانشجویان در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تامین اجتماعی