اطلاعیه پرداخت شهریه


اطلاعیه امور مالی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ،با توجه به مشکل پیش آمده در درگاه شاپرک ، کلیه دانشجویان بایستی بدهی شهریه خود را به شماره حساب 900181920040011 بانک سامان به نام موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی پویش قم و یا شماره شبای IR100560900181902004001001 (قابل پرداخت در کلیه بانک ها )

پرداخت و اصل فیش واریزی مهر شده توسط بانک را به صورت حضوری به امور مالی موسسه تحویل دهند.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت بدهی ، کلیه مشکلات پیش آمده در سامانه گلستان و سامانه آموزش آنلاین به عهده خود دانشجو می باشد.