آخرین فرصت پروژه و کارآموزی تابستان و نیمسال دوم 3992


آخرین فرصت تحویل فرم های پروژه و کار آموزی تابستان و نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 به واحد پژوهش تا تاریخ 1400/06/15 می باشد. شایان ذکر است فرم های مذکور بایستی به تایید سرپرست کارآموزی ، استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه برسد. خواهشمند است نسبت به برنامه رزی دقیق اقدام نموده تا در بازه زمانی تعیین شده، فرمهای مذکور تکمیل و تحویل گردد. در غیر این صورت پس از بازه زمانی مشخص شده، حذف می گردد.