عرض تسلیت به سرکار خانم دکتر بحرینی؛ ریاست محترم دانشکده برق