اطلاعیه تعطیلات تابستانی کادر اداری و آموزشی


قابل توجه دانشجویان گرامی تعطیلات تابستانی کادر آموزشی و اداری موسسه آموزش عالی پویش از تاریخ 1400/5/9 لغایت 1400/5/18 می باشد. لذا ضرورت دارد دانشجویان جهت انجام امور اداری و آموزشی با توجه به تاریخ فوق مراجعه نمایند.