اطلاعیه تعطیلی روزهای پنجشنبه هر هفته تا پایان مرداد ماه


حسب مصوبات استانی، جهت صرفه جویی در مصرف برق و پیشگیری از خسارات احتمالی از تاریخ 1400/04/24 روزهای پنجشنبه هر هفته موسسه آموزش عالی پویش تا پایان مرداد ماه تعطیل بوده و امور اداری به صورت دورکاری انجام می شود.