آخرین مهلت ارائه فرم های کارآموزی 3992


آخرین فرصت تحویل فرمهای کارآموزی به واحد پژوهش تا تاریخ 1400/04/29 می باشد.شایان ذکر است فرم های مذکور بایستی به تایید سرپرست کارآموزی و مدیرگروه مربوطه برسد.خواهشمند است نسبت به برنامه ریزی دقیق اقدام نموده تا در بازه زمانی تعیین شده، فرم های مذکور تکمیل و تحویل گردد، در غیر این صورت پس از بازه زمانی مخص شده حذف می گردد.