اطلاعیه مهم مالی در خصوص امتحانات پایان ترم


قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به نزدیکی زمان امتحانات ترم دوم سال تحصیلی جاری و لزوم تسویه حساب مالی ، ضرورت دارد تا تاریخ 1400/03/28 نسبت به واریز بدهی خود اقدام نمایند تا امکان صدور مجوز برگزاری امتحان برای شما فراهم آید.

واحد مالی