اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400


اطلاعیه پروژه نیمسال دوم 1399-1400

http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\6\11652.pdf

اطلاعیه کارآموزی نیمسال دوم 1399-1400

http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\6\11653.pdf

اساتید راهنمای دانشکده برق

http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\6\11655.pdf

اساتید راهنمای دانشکده کامپیوتر

http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\6\11657.pdf

اساتید راهنمای دانشکده عمران، مدیریت

http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\6\11658.pdf