آخرین مهلت ارائه پروژه نیمسال اول 1399-1400


دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی که در نیمسال اول 1399-1400 درس پروژه را اخذ نموده­ اند، براساس مصوبات مرتبط بایستی تا 20 اسفندماه 99 پروژه خود را ارائه و نمره مربوطه را از استاد راهنما اخذ نمایند. خواهشمند است جهت جلوگیری از عواقب عدم ارائه پروژه در بازه زمانی تعیین شده، نسبت به برنامه­ ریزی دقیق جهت اتمام و اخذ نمره مبادرت نمایید. در غیر این صورت پروژه شما حذف خواهد شد.

با تشکر- واحد پژوهش

13/12/99