قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 99 که دارای نواقص مدارک آموزشی می باشند