جلسه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی با مسئولین موسسه آموزش عالی پویش


جلسه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی با مسئولین موسسه آموزش عالی پویش

جلسه کمیته آموزشی سازمان نظام مهندسی استان قم با شرکت مدیران گروه های آموزشی نظام مهندسی و مسئولین موسسه آموزش عالی پویش به منظور تبادل اطلاعات علمی، فرهنگی و گسترش روابط فنی و بازدید از امکانات علمی و آموزشی موسسه ، آذرماه 1399 در موسسه آموزش عالی پویش برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و استفاده از امکانات کارگاهی و علمی موسسه، بر ضرورت تمرکز سازمان نظام مهندسی و موسسه آموزش عالی پویش به نیاز سنجی و تقویت مبانی علمی، آموزشی و پژوهشی تاکید شد و اهم اهداف جلسه بیان گردید .