مصاحبه جناب آقای دکتر شریعتمدار؛رئیس محترم موسسه


مصاحبه جناب آقای دکتر شریعتمدار؛رئیس محترم موسسه آموزش عالی پویش با سایت خبری شاخه سبز در راستای حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین نسل سوم و چهارم

https://shakhesabz.ir/news/398606