پرسشنامه فرهنگی-اجتماعی


دانشجویان عزیز؛ باتوجه به ضرورت شناخت وضعیت فرهنگی و اجتماعی در دوره های مختلف تحصیلی، خواهشمند است پرسشنامه را در سایت http://smauni.ir/?page_id=1311 تکمیل نمایید.