مصاحبه خانم دکتر مستقیم رئیس دانشکده عمران و معماری


مصاحبه برنامه مهربانو با خانم دکتر مستقیم؛ رئیس محترم دانشکده عمران و معماری موسسه آموزش عالی پویش مورخ 18 آبان ماه 1399 از شبکه استانی قم