مهلت تعیین موضوع پروژه 3991


دانشجویان عزیز؛ فقط تا 15 آبان ماه 1399 فرصت دارید موضوع پروژه خود را طبق مراحل فایل پیوست انتخاب نموده و با

ID : @Pazhoohesh_soleimani در ارتباط باشید.

پروژه دانشکده عمران و معماری http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\5\11575.pdf

http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\5\11574.pdf پروژه دانشکده کامپیوتر

پروژه دانشکده برق http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\5\11573.pdf

راهنمای پروژه http://pooyesh.ac.ir/uploads\11\5\11572.pdf