اطلاعیه مهم تکمیل نواقص پرونده جهت دفاع از پایان نامه


به اطلاع کلیه دانشجویانی که دارای نواقص پرونده می باشند می رساند؛ با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1399/05/28، پیش از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز دفاع از پایان نامه خود را نخواهند داشت.