پل ارتباطی دانشجویان در بازه انتخاب واحد با دانشکده ها


راه های ارتباطی دانشجویان در بازه انتخاب واحد با دانشکده ها:

-دانشکده برق

-دانشکده کامپیوتر

دانشکده عمران، معماری و مدیریت و صنایع