تغییر زمان دفاع سمینار ترم 3982 دانشکده کامپیوتر


مهم

قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر

با توجه به مشکل پیش آمده در دانشکده کامپیوتر,برنامه زمان بندی دفاع از سمینار ترم 3982 برخی از دانشجویان تغییر نموده است.

برای اطلاع از زمان بندی جدید اینجا کلیک کنید.