اطلاعیه دوم کارآموزی- اخرین فرصت


آخرین فرصت تحویل فرمهای کارآموزی به واحد پژوهش تا تاریخ 99/04/12 می­باشد. شایان ذکر است فرمهای مذکور بایستی به تایید سرپرست کارآموزی و مدیرگروه مربوطه برسد. خواهشمند است نسبت به برنامه­ریزی دقیق اقدام نموده تا در بازه زمانی تعیین شده، فرمهای مذکور تکمیل و تحویل گردد، در غیر این صورت پس از بازه زمانی مشخص شده حذف می گردد. لطفا فایل نحوه ی تکمیل فرم کاراموزی را در کانال دانشگاه به آدرس @pooyesh_university به دقت مطالعه نمایید.