فرصت تحویل فرم کاراموزی نیمسال دوم 99-98


فرصت تحویل فرمهای کارآموزی به واحد پژوهش تا تاریخ 99/04/05 می­باشد. شایان ذکر است فرمهای مذکور بایستی به تایید سرپرست کارآموزی و مدیرگروه مربوطه برسد. خواهشمند است نسبت به برنامه ­ریزی دقیق اقدام نموده تا در بازه زمانی تعیین شده، فرمهای مذکور تکمیل و تحویل گردد.لطفا فایل نحوه ی تکمیل فرم کاراموزی را به دقت مطالعه نمایید.

نحوه ی تکمیل فرم کارآموزی