اطلاعیه مهم ثبت و پیگیری درخواست تمدید سنوات در سامانه سجاد


پیرو اطلاعیه های گذشته مبنی بر تمدید سنوات ترم 6 و بازگشت به تحصیل، لازم است دانشجویان مشروح در جدول ذیل، در اسرع وقت نسبت به ثبت و پیگیری درخواست در سامانه جامع امور دانشجویی (سامانه سجاد) اقدام نمایند در غیر این صورت هر گونه درخواستی ملغی خواهد بود و مسئولیت کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجو

961540004

امیرحسین احمدیان

961521267

مینو موسایی

961521174

راضیه محمدی گویا

952521033

موسی رضایی علی بابالو

971521046

حمید سالاروند

961521032

سیدحامد برقعی

961521048

احمد حائری

961521183

حسین مرادی گلچین

961521236

محمد خضری

961560013

محمود حسینی

961540053

محمد شهامی خرمی

961521210

نگین نوبخت

961521160

فاطمه کهندانی

961521102

مینا سادات سلیمان پناه

961521182

سعدی مرادی

961523034

علی اصغر حسین رکن آبادی

961540091

سعید نعمتی

961540032

عرفان خلج اسدی

961540054

امیرحسین صادقی

961523105

ابراهیم کلایی

961521235

اسماعیل خدایی

961523136

الهام یدنگ

961521245

صابر زیران پور

961540059

محمدرضا عاشوری

961521120

محمدجواد صادقی

952523012

محمد حبیبی کوفلی