نحوه ثبت موضوع سمینار کارشناسی ارشد


روال ثبت موضوع سمینار کارشناسی ارشد
دانشجویانی که درس سمینار کارشناسی ارشد را در نیمسال 3982 اخذ نموده اند توجه داشته باشند که روالی که برای
ثبت موضوع سمینارشان مقرر گردیده است به قرار زیر است:
1 . هر دانشجویی که درس سمینار را اخذ نموده است در این مقطع زمانی از استاد راهنمای خود مطلع شده است لذا از
طریق ایمیل در روزهای تعطیلات با استاد راهنمای خود ارتباط خواهد داشت. از طریق ایمیل موضوع پیشنهادی خود
را به استحضار استاد راهنما می رساند و پس از اخذ تاییدیه استاد راهنما مبادرت به تکمیل قسمت دانشجو از فرم
"تعیین موضوع سمینار" خواهد نمود.
2 . پس از تکمیل تمامی قسمت های فرم و بدون درج امضای الکترونیکی آن را برای استاد راهنمای سمینار ارسال
خواهد نمود. دقت فرمایید که لطفا فایل docx ارسال شود و از ارسال تصویر جدا خودداری کنید.
3 . دانشجویان باید در ایمیل ارسالی علاوه بر فایل تکمیل شده تعیین موضوع سمینار، نام استاد درس سمینار و ایمیل
ایشان را نیز جهت استحضار استاد راهنمای خود قید نمایند.
4 . در این مرحله، استاد راهنمای محترم در صورت تایید محتوا، با درج نام خود و بدون امضای الکترونیکی فایل را
برای استاد درس سمینار ایمیل خواهد نمود.
5 . استاد درس سمینار پس از دریافت تمامی فرم ها، آنها را برای مدیر گروه مربوطه ارسال خواهند کرد.
6 . در نهایت دانشجویان در اولین هفته بعد از تعطیلات به همراه پرینت فرم تعیین موضوع سمینار خود مراجعه
حضوری خواهند داشت و فرم را به امضای مدیر گروه، استاد راهنما و استاد درس سمینار خواهند رساند که در
بایگانی تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.
تذکر 1 : فایل قالب مربوط به تعیین موضوع سمینار به پیوست ارسال می گردد.
تذکر 2 : آخرین فرصت برای ارسال فایل تعیین موضوع 30 فروردین 99 خواهد بود.
تذکر 3 : لازم به ذکر است پیگیری انجام کلیه مراحل بر عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم ارایه ایمیل تایید شده
استاد راهنما و استاد درس به مدیر گروه یا عدم ارایه اصل فرم تا تاریخ های تعیین شده، درس دانشجو حذف می گردد و
حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

فرم خام ثبت موضوع سمینار