گواهی اشتغال به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارند درخواست خود را تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ در سامانه گلستان ثبت نمایند و ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ از نگهبانی تحویل بگیرند.لازم به ذکر است این تاریخ،آخرین فرصت برای اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در سال ۱۳۹۸ می باشد و به هیچ درخواستی بعد از تاریخ مذکور پاسخ داده نخواهد شد.