لیست دانشجویان با مشکل انتخاب واحد


دانشجویان ذیل هر چه سریع تر جهت رفع مشکل آموزشی خود اقدام نمایند:

نام دانشجو شماره دانشجویی توضیحات
حسین رمضان پناهی 981540007 ارائه نمرات دروس مهمانی در نیمسال 3981
معصومه حمیدزاده 971521031 ارتباط با مدیرگروه مربوطه به منظوراخذ درس جهت جبران معدل
ابراهیم حمیدی 962521002 تکمیل فرآیند تمدید سنوات ترم 5 و ارتباط با مدیر گروه مربوطه به منظوراخذ درس جهت جبران معدل