درخواست گواهی اشتغال به تحصیل مقطع کاردانی و کارشناسی


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 قابل توجه دانشجويان مقطع کاردانی و کارشناسی كه درخواست گواهي اشتغال به تحصيل دارند درخواست خود را تا تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٠ در سامانه گلستان ثبت نمايند و در تاريخ ٩٨/١٢/٢٢از نگهبانی تحويل بگيرند. لازم به ذكر است تاريخ فوق تمديد نخواهد شد.