مراحل تصویب پروپوزال


دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ميتوانند پروپوزال پایان نامه و گزارش پیشینه پژوهش و گزارش همانندجویی خود را با امضاي الكترونيكي و ايميل تاييد استاد راهنما به مدیر محترم گروه جهت طرح در شورای دانشکده و تحصیلات تکمیلی ارایه نمایند و پس از تعطیلات، فرم تکمیل شده پروپوزال خود را با امضای استاد راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند. لازم به ذکر است عدم ارایه فرم پروپوزال با امضای استاد راهنما توسط دانشجو باعث ابطال پروپوزال مصوب میگردد و از دفاع پایان نامه دانشجو ممانعت بعمل خواهد آمد.