زمان درخواست حذف و اضافه دروس


به اطلاع ميرساند دانشجوياني كه درخواست حذف يا اضافه درسي داشته اند و درخواستشان انجام نشده، ميتوانند حداكثر تا صبح روز ٤ شنبه مورخ ٩٨/١٢/١٤ درخواست خود را به ايدي مسئول مربوطه ارسال نمايند تا درخواستشان در جلسه شوراي آموزشي مطرح و بررسي گردد. ضمناً موارد دانشجويي و درخواستهاي قابل طرح در شورا هر هفته روز ٣ شنبه در جلسه شوراي اموزشي و تحصيلات تكميلي مورد بررسي قرار ميگيرد. و نتايج در كانال اطلاع رساني مي گردد.