قابل توجه دانشجویان درس "زبان تخصصی نرم افزار " خانم مهندس کوچکیان


به اطلاع میرساند امتحان درس زبان تخصصی نرم افزار که روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18 لغو گردید در روز یکشنبه مورخ 1398/11/6ساعت 9 صبح برگزار میگردد. بدیهی است عدم حضور در امتحان درس فوق درتاریخ مذکور(1398/11/6) به منزله غیبت محسوب میگردد