اطلاعیه حذف پزشکی


قابل توجه دانشجویان محترم

جهت حذف پزشکی درس، فقط تا سه روز پس از تاریخ امتحان می توانید جهت تکمیل و تحویل فرم حذف پزشکی اقدام نمایید.