نحوه ی تکمیل فرم های سلامت جسم و روان


فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فرم هاي طرح پايش سلامت جسم و روان:

  1. در زمان ثبت نام الکترونيکی با رجوع به سامانه زير اقدام به تکميل فرم کارنامه سلامت روان و جسم نماييد.

لينك آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجويان ورودی جديد:

راهنمای کارنامه سلامت جسم

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01.pdf

کارنامه سلامت جسم

https://Portal.saorg.ir/Physicalhealth

راهنمای کارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01-1.pdf

کارنامه سلامت روان

https://Portal.saorg.ir/mentalhealth

  1. بعد از ثبت نام، کد فعال سازی به تلفن همراه و ايميل شما ارسال می شود که تا 5 دقيقه فرصت داريد اين کدها را در سامانه وارد نموده و فرآيند ثبت نام را ادامه دهيد.
  2. بعد از تکميل پرسشنامه نسبت به چاپ خروجی کارنامه اقدام نماييد.
  3. هنگام ثبت نام حضوری، خروجی کارنامه سلامت روان )چاپ شده( را به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در حوزه معاونت فرهنگی تحويل دهید.

تأيید خروجي کارنامه سلامت جسم و روان از سوي مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه جهت درج در پرونده الزامی است.