اطلاعیه مهم تعیین زمان دفاع


کلیه دانشجویان می بایست حداکثر یک ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، نسبت به تعیین تاریخ و زمان دفاع خود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت دفاع دانشجو " کان لم یکن" تلقی می گردد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.