اطلاعیه مهم ارسال متن پایان نامه و دعوتنامه جهت هیات داوران


کلیه دانشجویان می بایست حداکثر یک هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، متن پایان نامه و دعوتنامه خود را در اختیار هیات داوران قرار دهند.