اطلاعیه مهم مالی


توجه

دانشجویان گرامی

با توجه به نزدیک شدن ایام امتحانات نیم سال اول 99-98 جهت شرکت در امتحانات ترم جاری ضرورت دارد هرچه زودتر نسبت به تسویه مالی اقدام گردد.

امور مالی