اطلاعیه ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی