پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در سال تحصیلی 99-98